Investigació científica

Eixverd nomes implementarà aquelles solucions que estiguin validades per evidencies científiques existents. Alhora contribuirà en la investigació científica amb la instal·lació d’una coberta experimental, amb el propòsit de contextualitzar els avenços científics en un entorn mediterrani.

Les cobertes verdes i els diferents mètodes constructius no són cap innovació. Hi han experiments científics que avalen alguns dels seus beneficis majoritàriament fets a l’Europa del Nord o Amèrica del Nord, però no hi han masses investigacions obertes en un entorn mediterrani. Col·laborarem amb la UPC a través de la Escola Politècnica superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB), l’Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals (ICTA) i Drenaje Urbano Sostenible per instal·lar una coberta experimental on podrem monitorar en el temps com a mínim els paràmetres següents:

  • Aïllament tèrmic incloent la transmitància tèrmica i el delta de temperatura entre la coberta interior i exterior
  • Aïllament acústic
  • Quantitat de partícules contaminants absorbides per la vegetació
  • Quantitat de CO2 absorbida per la vegetació
  • Albedo (fracció de la llum solar reflectida)
  • Biodiversitat urbana
  • Escorrentia d'aigua
  • Humitat i evapo-transpiració
  • Efectes socials dels ecosistemes

Depenent de la grandària de la coberta, voldríem experimentar amb diferents elements constructius, diferent gruix de substrat i diferent vegetació.

Si voleu rebre més informació del protocol d’investigació i dels avenços científics o voleu participar en la recerca, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Vols ser part de l’equip investigador de la nostra coberta experimental? Contacta amb nosaltres!