Cobertes verdes

Les cobertes verdes es refereixen al fet d’enjardinar les terrasses o cobertes d’edificis i de patis interiors d’illa. Hi han beneficis directes per la finca on s’instal·la la coberta verda: espai lúdic pels veïns; coberta més duradora; revalorització de l’edifici; possible reducció d’impostos; reducció de la factura de llum per l’eficiència energètica i encara més si es combina amb plaques solars. A més dels beneficis directes hi han altres beneficis socials com l’absorció de materials contaminants aconseguint un aire de millor qualitat; l’absorció de CO2; la reducció de l’escorrentia d’aigua; facilitar l’increment d’entorns verds que faciliten l’existència de biodiversitat urbana; la reducció de l’efecte illa de calor al centre urbà aconseguint reduccions agregades de CO2 i  l’aïllament acústic.

L’enjardinament de terrats pot ser de tipus extensiu o intensiu i pot combinar altres projectes com horts urbans, plaques solars i/o espais lúdics. De manera general, les terrasses/cobertes poden ser transitables o no. En el cas que no siguin transitables es recomanaria una coberta verda extensiva amb una tipologia de plantes herbàcies o Sedums que requereixen poc substrat (que significa un pes de uns 100-150 kg/m2) i poc manteniment (mínim dos cops a l’any).

Si la terrassa és transitable entren en consideració altres tipologies de cobertes que, respectivament, tindran més pes/m2 i necessitaran més manteniment. Són cobertes semi-intensives, amb herbàcies i alguns arbustos baixos, i cobertes intensives, amb un substrat que pot arribar a superar els 50 cm per tal de permetre la plantació de tot tipus de plantes i fins i tot arbres.

El millor moment per instal·lar aquestes cobertes verdes es quan arriba el moment de tornar a impermeabilitzar la coberta.

Saps que les cobertes verdes costen el mateix que una coberta amb aïllament però tenen molt més beneficis?

cobertes verdes

Beneficis

Les cobertes verdes tenen innumerables beneficis pels ciutadans i pel medi ambient. En resumim alguns aquí:

Aïllament tèrmic

 • Innumerables estudis demostren que una coberta verda en bon funcionament representa un excel·lent aïllament tèrmic. A la nostra coberta experimental també hem pogut comprovar que a sota d’una coberta verda el terra pot estar entre 28 i 35ºC, mentre que allà on no hi ha coberta verda es poden arribar als 60 i 70ºC

Aïllament acústic

 • Els habitatges a sota de la coberta verda poden veure reduïda en fins a 3dB la reflexió del soroll i milloren l'aïllament acústic fins a 8dB

Efecte illa de calor:

 • Disminució de l'efecte illa de calor que fa que al centre de la ciutat sigui 2 o 3 graus més calent que a les afores. Això pot representar una reducció d'ús d'aire condicionat i més reducció d’emissions de carboni

Reducció emissions de carboni:

 • Disminució d’emissions de carboni per l’efecte acumulat de:
  • El que s’ha deixat d’emetre perquè la coberta aïlla
  • Pel que es deixa d’emetre a nivell municipal si no hi ha illa de calor
  • Pel que absorbeixen les plantes

Escorrentia aigua:

 • Una coberta verda acumula aigua pel futur ús de les plantes i deixa anar a poc a poc l'excedent permetent un dimensionat més petit de les clavegueres municipals

Biodiversitat urbana:

 • Augmentar biodiversitat urbana mantenint els corredors verds des de Collserola fins al Mediterrani
 • Augmentar els m2 de verd per habitant

Absorció partícules contaminants:

 • Absorció de partícules contaminants com NOx i PM10

Augment de l’albedo:

 • Augment de l'albedo, fracció de la llum solar entrant que és reflectida per la superfície. La llum solar que no es reflexa s’absorbirà i escalfarà l'atmosfera contribuint a augmentar la temperatura

Aspectes socials:

 • Espai lúdic pels veïns de l'edifici
 • Agricultura urbana km0, possibilitat de tenir una àrea de producció autosuficient
 • Espai privat per ús en èpoques de confinament

Economia Circular:

 • Possibilitat d’instal·lar un dipòsit de recol·lecció d’aigües pluvials per aprofitar pel reg
 • Es pot instal·lar un compostador per convertir les restes del manteniment en compost
 • Les llums o bombes que s’instal·lin es poden gestionar amb energia renovable

Aspectes econòmics:

 • Coberta més duradora ja que al tenir substrat no es fa malbé la impermeabilització
 • Apreciació de la finca
 • Possible disminució de la taxa del clavegueram per haver reduït l'escorrentia d'aigua quan plou
 • Possible disminució de l' Impost sobre béns immobles
 • Si s’instal·len plaques solars, reducció de la factura elèctrica

Preguntes freqüents sobre Cobertes verdes

Les cobertes verdes causaran fuites d’aigua i humitats?

Les cobertes verdes s’han d’instal·lar a sobre d’una bona impermeabilització i desprès de fer una prova d’estanqueïtat per evitar fuites. De fet si es fa així les fuites d’aigua son menys probables degut a que la capa impermeabilitzant està més protegida de les influencies tèrmiques.

Com s’instal·la una coberta verda?

La coberta verda té una sèrie de capes necessàries per reproduir un jardí al sòl. Desprès de la capa impermeable que ha de ser antiarrels (i sinó s’ha de posar una capa antiarrels) hi ha una manta protectora i retenidora d’aigua. La capa de drenatge proporciona un dipòsit d’aigua de pluja i aire per afavorir les arrels. A sobre de la capa de drenatge va una capa que filtra les partícules per no atapeir la capa drenant. Finalment, s’acaba amb substrat. Si és una coberta extensiva el substrat ha de ser mineral i entre 8 i 15 cm. Les plantes seran tipus sedums i gramínies. Si la coberta és semi-intensiva, el substrat és més orgànic i entre 20 i 50 cm i les plantes son gramínies i més arbustives inclòs algun petit arbre.

Quina garanties es donen per la coberta verda?

Quan la coberta i la capa impermeable s’instal·len juntes es dona una garantia conjunta de 10 anys.

Quin tipus de coberta verda es pot instal·lar?

El més important es crear un espai que acolli tots els usos que vol la comunitat. Es poden barrejar zones pavimentades o semi-pavimentades per passejar o posar una taula; es pot adequar una zona per estendre la roba o posar plaques solars; també hi ha espai per posar un tros més o menys gran d’hort. Pot ser una coberta per pujar i caminar o pot ser no transitable. Podem posar plantes més grans o petites segons el gruix de terra que vindrà donat per vectors de disseny i també per la càrrega que pot aguantar l’edifici.

La meva terrassa es comunitària, com puc fer per convèncer a la resta de veïns?

Podem assistir a la reunió de propietaris; podem presentar alguna proposta prèvia i algun pressupost orientatiu per facilitar la conversa amb els veïns i trobar solucions adequades per tot.

Quina diferencia hi ha entre una coberta i una terrassa?

Ens referim a coberta per generalitzar però dintre de la paraula coberta s’inclouen terrasses privades, terrasses comunitàries, amb tela asfàltica o amb ceràmica i a sobre d’edificis o a l’interior del pati d’illa.

Quins ajuts dona l’Administració?

Depenent de l’Ajuntament de cada municipi, a través del Consorci d’Habitatge, es donen ajuts a la rehabilitació d’edificis al 30%, però si hi ha una actuació que millori l’eficiència energètica com són una coberta verda, plaques solars, l’ajut pot arribar fins al 50%. L’Institut Municipal de Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona també ha tret el segon concurs de cobertes verdes que premia les cobertes guanyadores amb un 75% de subvenció.

Quin cost aproximat té una coberta verda?

De manera aproximada una coberta verda extensiva incloent el reg automàtic i d’impermeabilització pot anar pels 150 EUR/m2. Sense impermeabilització estaríem parlant de uns 100 EUR/m2.

El meu edifici pot tenir una coberta verda? Hem de fer reforços estructurals?

En principi tots els edificis poden tenir algun tipus de coberta verda depenent de la incidència solar i de la càrrega estructural lliure. Nosaltres ens encarreguem de fer l’anàlisi estructural, el disseny paisatgístic, el projecte, la llicència d’obres, l’execució i el manteniment. En la fase d’anàlisi estructural tindrem en compte totes les opcions de coberta verda que no necessitin reforç estructural. Tanmateix, podem necessitar puntualment un reforç per alguna anomalia prèvia o perquè es vol posar més substrat del necessari.

Com és el manteniment de les cobertes verdes?

Si la coberta verda és extensiva el manteniment és mínim. Es redueix a una visita d’un cop per mes o al trimestre per veure que els drenatges estiguin lliures. Si la coberta és intensiva, recomanem entre 12 i 18 visites a l’any. El manteniment de les plantes inclou tallar, fertilitzar, substituir, revisió de reg, entre altres tasques.

Últims projectes de Cobertes verdes

Veure més