Murs verds

Un mur verd és una paret parcialment o completament coberta per vegetació que inclou un medi de creixement artificial en comptes de sòl i un sistema de reg amb drenatge.

Depenent de la mida o de l’orientació solar es recomanarien unes plantes o altres per aconseguir un efecte verd perenne.

El benefici per la finca on s’instal·la aquest mur és d’eficiència energètica majoritàriament degut a la evapo-transpiració de les plantes. També la finca s’aprecia i crea un efecte indirecte en el benestar de les persones. De beneficis indirectes també hi ha molts incloent-hi l’absorció de materials contaminants i CO2.

El benefici més evident és la millora del benestar donada la satisfacció visual i la reducció de contaminants de l’aire que respirem.

murs verds

Beneficis

Incorporar un mur verd de plantes vives a casa teva pot tenir molts beneficis

Aïllament tèrmic

 • Innumerables estudis demostren que quan un mur verd s’instal·la a una paret assolellada aquest mur fa que la temperatura es vegi esmorteïda degut a que es crea una capa d’aire, les plantes fan ombra i aquestes també evapotranspiren

Aïllament acústic

 • Igual que una coberta verda un mur verd esmorteeix els sorolls de l'exterior

Efecte illa de calor:

 • Una ciutat més verda, que transpira, és una ciutat amb unes temperatures més temperades. La vegetació vertical fa que al voltant hi hagi un clima de frescor que no hi hagués sobre una superficie més dura

Reducció emissions de carboni:

 • Disminució d'emissions de carboni per l'efecte acumulat de:
  • El que s'ha deixat d'emetre perquè la coberta aïlla
  • Pel que es deixa d'emetre a nivell municipal si no hi ha illa de calor
  • Pel que absorbeixen les plantes

Biodiversitat urbana:

 • Augmentar biodiversitat urbana mantenint els corredors verds des de Collserola fins al Mediterrani
 • Augmentar els m2 de verd per habitant

Absorció partícules contaminants:

 • Absorció de partícules contaminants com NOx i PM10

Aspectes econòmics:

 • Apreciació de la finca

Preguntes freqüents sobre Murs verds

Els murs verds causaran fuites d’aigua i humitats?

Els murs verds tenen un seguit de capes en vertical. La primera capa és una làmina impermeable per evitar humitats.

Com s’instal·la un mur verd?

Un mur verd o jardí vertical comença per una capa rígida impermeable, seguit d’un geotèxtil a partir d’on es formen les butxaques. Dintre de les butxaques es planten les plantes ja crescudes que s’alimentaran de manera semi-hidropònica a través de tubs de reg que subministren aigua i minerals acumulats en un dipòsit. Un mur naturalitzat consisteix en plantes enfiladisses que creixen en el pla horitzontal a unes jardineres o directament a terra i que s’enfilen per cables metàl·lics o s’enganxen a la paret.

Quin tipus de murs verds es poden instal·lar?

Una manera de naturalitzar un mur i rebre la majoria dels beneficis és fer un mur amb plantes enfiladisses que creixen des d’una jardinera. El cost i el manteniment d’aquesta solució és baix però s’ha d’esperar a tenir resultats. En canvi, si es vol un jardí vertical des del minut cero, una solució que és més impactant i amb un preu més elevat és establir un medi de creixement en vertical amb hidroponia (aportació de minerals a través de l’aigua). Les plantes estaran verdes i grans sempre i quan el sistema es mantingui en bon funcionament.

Quin cost aproximat té un mur verd?

Un mur naturalitzat pot tenir un cost que comença a partir de 80€/metres lineals mentre que un jardí vertical comença a partir de 350€/m2 incloent reg.

Com és el manteniment dels murs verds?

Els murs verds naturalitzats quasi no necessiten manteniment. Els jardins vertical necessiten un manteniment especialitzat i bimensual

Últims projectes de Murs verds

Veure més