TFG basat en la coberta experimental

Durant la primavera del 2018, n’Oriol Garcia Antúnez ha estat treballant en el seu treball fi de grau a la UAB. El seu TFG es diu  “Mediterranean Green Roofs as atmospheric particulate matter (PM) filters” i està basat en la nostra coberta experimental a la UPF.

Us adjuntem un resum del seu treball:

“Les cobertes verdes urbanes són una manera intel·ligent de fer ús dels terrats i teulades dels eficifics. Aquests espais, sovint oblidats, tenen un gran potencial, ja que en alguns casos poden representar fins el 50% de la superficie pavimentada i no cultivable de les ciutats. Mitjançant les cobertes verdes podem obtenir una serie de beneficis com la millora en l’aïllament del les cobertes i per tant una millora en l’eficiència enegètica dels eficicis, una gestió i emmagetzament efficient de l’aigua de pluja i, a més, poden actuar com a zones de refugi de la biodiversitat urbana, entre d’altres.

Aquestes estructures vegetades creen un ambient amb una superficie molt heterogènia gràcies a la forma de les propies plantes i a la micromorfologia foliar – disposició dels nervis, la presència de pèls i altres elements epidermics-. Gràcies a aquests característiques, les cobertes verdes poden actuar com a embornals passius de la matèria particulada (PM) present en l’aire de les ciutats altament poblades.

Els objectius d’aquest esborrany de projecte de recerca per tant són 1) quantificar la PM retinguda sobre la superfície de la vegetació de les cobertes verdes de la regió mediterrania 2) identificar quines són les espècies ornamentals més eficients en la captura de la PM i 3) avaular la importància dels factors meteorològics com el vent i la precipitació sobre les dinàmiques de diposició, resuspensió i rentat de la PM.”